jakie są dozwolone uproszczenia wKlasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od momentu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, Dziennik Ustaw poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) również załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego ujęto reguły nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania również dokumentowania środków trwałych, a zarówno ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 również najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych dodatkowo ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł przedstawiono na przykładach operacji występujących w placówkach organizacyjnych sektora publicznego. Można między innymi dowiedzieć się: normy uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, w jaki sposób prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w jaki sposób realizować zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy powinno się zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są reguły przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a zarówno – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są podstawowe metody amortyzacji, w który sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji od początku do końca umorzonych środków trwałych,

jakie są normy dokonywania do jakiej wartości środki trwałe weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części pozostały za to omówione – krok po kroku – normy przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych na rzecz różnorodnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można zostać poinformowanym m.in.: w który sposób trzeba prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jakim sposobem dokumentować przeprowadzane w tym obszarze operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały metody ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), w jaki sposób prawidłowo umniejszać środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności należy dokonać, by spowodować ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, w jaki sposób właściwie umniejszać nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jak usztywnić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, żeby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wikt i remonty środków trwałych, jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co wypada zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych także metody korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora.

Komentarze: 2


noavatar.png
Dariusz Smoliński z bezpieczeństwa pracy 2020-04-17

jesteś właściwie sprawnym webmasterem. Prędkość ładowania strony jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niezwykłą sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. zrobiłeś świetne zadanie na ten temat

noavatar.png
Prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski 2020-05-06

Muszę zaznaczyć tę stronę, wydaje się niezwykle pomocne Chcesz tylko komentować, że masz bardzo ładną witrynę internetową, lubię styl i wygląd, który naprawdę wyróżnia się.

Najnowsze artykuły:

Top